Obchodné podmienky internetového obchodu darcek4u.sk

I. Identifikácia obchodníka


1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi
spoločnosťou
 Obchodné meno: DARTECH, s. r. o.
Sídlo: Šoltésovej 1677/184, Považská Bystrica 01701, Slovenská republika
Zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 43296/R
IČO: 54 472 377
DIČ: 2121682948
Bankový účet: SK09 8330 0000 0022 0214 0588
Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty
 (ďalej aj “Predávajúci” alebo “Obchodník”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktov ponúkaných
Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších
ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa,
v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č., Zákon č. 40/1964 Z.z.
Občiansky zákonník v platnom znení,
 1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Email: info@darcek4u.sk
Tel. č.: +421944409904
 1.3 Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv je:
 DARTECH, s. r. o., Šoltésovej 1677/184, Považská Bystrica 01701, Slovenská republika
 
II. Definícia pojmov


 2.1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok, Obchodník v súlade so zákonom č. 108/2024
Z.z. v platnom znení, uvádza a definuje tieto pojmy: 
2.2. Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá
výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej
fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty,
telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu
 2.3. Obchodník (ďalej aj “Predávajúci”) je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej
vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
 2.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim
záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

 2.5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so
spotrebiteľom.
2.6. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.
2.7. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku najmä
využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.8. Trvanlivým médiom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať
informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia
tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä
listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača.


 III. Základné ustanovenia


3.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú
spotrebiteľmi a Obchodníkom.
3.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť)
s Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.


IV. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy


 4.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov
Kupujúcim realizované najmä využitím webového sídla Obchodníka, prípadne ďalšími diaľkovo-
komunikačnými prostriedkami.
 4.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Obchodníkom dochádza momentom doručenia
potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu 4.1. týchto VOP
Obchodníkom (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania
objednávky).


V. Doba trvania kúpnej zmluvy


5.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho
a Kupujúceho. A to najmä doručením a zaplatením produktov v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva Kupujúceho v zmysle zákonnej zodpovednosti za vady produktov zo
strany Obchodníka.


VI. Kúpna cena  informácia o kúpnej cene


6.1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (ďalej len
„kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky
Kupujúcim.
6.2. Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených na Webovom sídle Predávajúceho je celková cena
tovarov alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Webovom sídle
Predávajúceho.


VII. Dodanie produktov

7.1. V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku platbu dobierkou. Predávajúci je
povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa
uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 4.2. a násl. týchto VOP.
7.1.1. V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku inú formu platby ako platba
dobierkou, Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30
dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 4.2. a násl. týchto VOP a zaplatenia celkovej ceny
objednávky Predávajúcemu. V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bode 7.1.1. týchto
VOP (tzn. ak došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k úhrade celkovej ceny objednávky Predávajúcemu),
Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa splnenia oboch
týchto podmienok.
Zvyčajná lehota kedy Predávajúci expeduje produkty je 5 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo 5
dní odo dňa zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu.


VIII. Prechod vlastníckeho práva


8.1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty
veci prechádza na Kupujúceho okamihom dodania.


 IX. Spôsoby platby


9.1. Za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
9.1.1. Platba formou dobierky – cena 1 Eur
9.1.2. Platba prevodom na účet Predávajúceho


X. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 


10.1.V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s
dodaním produktov
10.2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:
10.2.1. Formy Dopravy:
10.2.1.1. Pošta 1. trieda
10.2.1.2. Kuriér Slovenskej pošty
10.2.2.Ceny za Dopravu:
10.2.2.1. Pošta 1. trieda – cena 2,99 Eur
10.2.2.2. Kuriér Slovenskej pošty – cena 5,90 Eur
10.3. V prípade ak celková kúpna cena produktov v jednej objednávke Kupujúceho je vyššia ako suma 50
Eur, cena za akúkoľvek zvolenú formu dopravy je 0 Eur.


XI. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu


11.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa čl. XII bod. 12.1 až 12.3
týchto VOP okrem zmluvy, ktorej predmetom je:

11.2. Poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a  poskytovanie služby začalo pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom
poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
11.3. Dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
11.4. Dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
11.5. Dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
11.6. Dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
11.7. Dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom,
11.8. Dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich
dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré
obchodník nemôže ovplyvniť,
11.9. Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ
výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako
oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu
potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u
spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,
11.10. Dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v
ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
11.11. Dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,
11.12. Tovar zakúpený na verejnej dražbe,
11.13. Poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci
voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v
presne dohodnutej lehote,
11.14. Dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie
digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu
pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník
poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákon č. 108/2024 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak je podľa zmluvy
spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.


XII. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov obchodníka


12.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov obchodníka do

a) 14 dní odo dňa
prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa bodu 12.4.
uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom
množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,
uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,
b) 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej
akcii alebo v súvislosti s ňou.
12.2. Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa
odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov
obchodníka až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy podľa bodu 12.1., môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do
a) 14 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa
12.1., písm. a), alebo
b) 30 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa
odseku 12.1 písm. b).
12.3. Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa
odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov
obchodníka ani podľa bodu odseku 12.2, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 12 mesiacov od uplynutia lehoty
podľa odseku 12.1.
12.4. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia
osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo
posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.
12.5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
12.6. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od
zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu
spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť
vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

12.7. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 12.1. až 12.3. sa považuje za zachovanú, ak
spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.
12.8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak
obchodník na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
obchodníka dodal alebo poskytol viacero produktov.
12.9. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.


XIII. Práva a povinnosti spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov obchodníka


13.1. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa bodu 12.1 zaslať tovar späť alebo odovzdať
tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety
sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
13.2. Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov obchodníka podľa bodu 12.1. znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi
alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude
znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť, teda ak obchodník neposkytol
spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve
uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
13.3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to
neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona č. 108/2024 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
13.4. Spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak spotrebiteľ podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení odstúpi od zmluvy uzavretej na
diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je
poskytnutie služby, dodávanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom
množstve, alebo dodanie tepla, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas podľa § 17 ods.
10 písm. c) Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny
dohodnutej v zmluve. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny
poskytnutého plnenia, ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená.
13.5. Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa 11.1. nevznikajú okrem povinností podľa
bodov 13.1., 13.3. až 13.5. a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa bodu 14.3. žiadne ďalšie
povinnosti alebo náklady.


XIV. Práva a povinnosti obchodníka po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku a od
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka


14.1. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na
diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou
vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.

14.2. Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku bodu 14.1. v rozsahu
zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku
alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať
spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
14.3. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil
iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na
najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.
14.4. Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov za
a) poskytnutie služby, dodanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom
množstve, alebo za dodanie tepla počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodov 12.1. až
12.3. bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:
obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h) Zákon č.
108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo dodávania vody
alebo tepla podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
b) úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom
nosiči, ak:
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu podľa § 17
ods. 10 písm. c) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení,
spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
obchodník neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákon
č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
14.5. Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť spotrebiteľovi
platby podľa bodu 14.1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie
tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom
ním určenej osoby.
14.6. Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 14.1. rovnakým spôsobom, aký použil
spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom
spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.
14.7. Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa odseku
14.1., ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bol tovar dodaný
spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar
odoslať späť obchodníkovi poštou.
14.8. Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od
zmluvy podľa bodu 11.1., sa zakazuje.

XV.Orgán dozoru


 15.1. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
email: tn@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-
ziadosti/Podajte-podnet.soi
 
XVI. Alternatívne riešenie sporov


 16.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je
Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky
(zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na
stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-
sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej
stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na
internetovej  stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje
v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia
sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže
od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5
EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim –
spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou
zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva
SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


XVII. Doplňujúce ustanovenia


17.1. Predávajúci neuzatvorí kúpnu zmluvu ani nevykoná predaj, sprostredkovanie, alebo dodanie
alkoholických nápojov /výrobkov/, tabakových výrobkov a ďalších výrobkov osobám (Kupujúcim), ktoré
v momente uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy nedovŕšili vek 18 rokov, a ktorých predaj je osobám
mladším ako 18 rokov zakázaný, a to v zmysle a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené, Predávajúci overí splnenie podmienky dovŕšenia veku 18
rokov Kupujúceho, kontrolou veku prostredníctvom dokladu totožnosti Kupujúceho /občiansky preukaz,
alebo pas/, a to pri odovzdávaní objednávky do rúk Kupujúceho. Uvedené Predávajúci vykoná
prostredníctvom poverenej osoby, ktorý objednávku Kupujúcemu má doručiť. V prípade ak Kupujúci
nedovŕšil vek 18 rokov, prípadne ak Kupujúci nepreukáže, alebo odmietne preukázať svoj vek, Predávajúci
objednávku Kupujúcemu neodovzdá a kúpna zmluva zanikne.


XVIII. Informácie o prijatých kódexoch


18.1. Obchodník informuje spotrebiteľov že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku
ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo
súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex
správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným
odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu
verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi
oboznámiť, alebo získať ich znenie.


 XIX. Hodnotenie produktov spotrebiteľmi


19.1. Obchodník nevykonáva kontrolu a obmedzovanie hodnotenia produktov len na osoby, ktoré produkt
u obchodníka zakúpili.


XX. Záverečné ustanovenia


20.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na
Webovom sídle Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi
Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri
uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
20.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad
a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty – Reklamačný poriadok a
Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne
Webového sídla Predávajúceho.
20.3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na
Webovom sídle Predávajúceho dňa 01.07.2024.


Formulár na odstúpenie od zmluvy

Prihláste sa na odber exkluzívnych ponúk a akcií

A získajte poukážku v hodnote 3 eur pre vašu prvú objednávku!